Algemene Voorwaarden Noorscholen

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aangaan overeenkomst particulieren
 4. Aangaan Overeenkomst uit beroeps- of bedrijfssfeer
 5. Zeggenschap hebbende(n)
 6. Overeenkomst
 7. Wijziging van Overeenkomst
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Aansprakelijkheid
 10. Algemene regels
 11. Klachten
 12. AVG
 13. Conversie
 14. Nawerking
 15. Strijdige clausules
 16. Toepasselijk recht
 17. Forumkeuze

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Islamitische basisschool Al Iman. Allereerst is het goed om u te informeren dat Al Iman hierbij de Algemene Voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

1. Definities

 • Al Iman: Onderdeel van Stichting Noor, gevestigd te (1324 HA) Almere, aan de Harderwijkoever 3.
 • Stichting Noor: De stichting, KvK-nummer: 41246233, gevestigd te (1065 JE) Amsterdam, aan de Johan Huizingalaan 112.
 • Derde partij: Elke partij die een Overeenkomst aangaat met Al Iman, dan wel Stichting Noor.
 • Natuurlijk persoon: Wettelijke vertegenwoordigers van een leerling welke ingeschreven staat bij Al Iman, dan wel Stichting Noor.
 • Persoon handelend uit bedrijf of beroep: Eenieder die haar diensten of goederen levert aan Al Iman.
 • Overeenkomst: Elk schriftelijk overeengekomen toezegging tot het uitvoeren van een dienst, dan wel het leveren van een goed, door Al Iman aan enig derde partij.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden van Al Iman zijn van toepassing op iedere Overeenkomst met Al Iman tussen Al Iman en elk natuurlijk persoon en/of enig persoon handelend uit zijn/haar bedrijf op beroep (hierna opdrachtnemer), dan wel als vertegenwoordiger van enig rechtspersoon. De Algemene Voorwaarden van Al Iman zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaard van enig andere partij: Deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Al Iman niet van toepassing.

3. Aangaan overeenkomst particulieren

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst dient eerst contact plaats te vinden tussen de particulier (ouder en/of wettelijke voogd) en Al Iman.
 2. De Overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel digitaal overeenkomen, doormiddel van inschrijving van de leerling, in het desbetreffende schooljaar, bij Al Iman.
 3. Met deze inschrijving behoudt de leerling zich het recht om deel te nemen aan lessen en overige activiteiten gegeven en/of georganiseerd door Al Iman.
 4. Al Iman toetst de inschrijving naar haar wettelijke geldigheid en zal de leerling het recht als in artikel 3 lid 3 verlenen, indien de inschrijving aan deze verplichtingen voldoet.

4. Aangaan Overeenkomst uit beroeps- of bedrijfssfeer

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst dient eerst contact plaats te vinden tussen de opdrachtnemer en Al Iman.
 2. De Overeenkomst zal de te voldane dienst, dan wel het te leveren goed beschrijven.
 3. De Overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel digitaal overeengekomen.
 4. De Overeenkomst wordt overeengekomen doormiddel van schriftelijke toezegging, in welke vorm dan ook.

5. Zeggenschap hebbende(n)

Een Overeenkomst kan alleen aangegaan worden door een persoon bevoegd tot zeggenschap uit name van dan wel vertegenwoordiging van Al Iman dan wel Stichting Noor. Indien deze zeggenschap, dan wel vertegenwoordiging, niet is bedeeld aan enig persoon, kan deze geen Overeenkomst sluiten uit name van Al Iman. Al Iman behoudt zich het recht om elke Overeenkomst die hieruit voortvloeit van de hand te wijzen, dan wel te ontbinden.

Ieder persoon die handelt uit naam van Al Iman zonder hiervoor uitdrukkelijk zeggenschap voor te hebben gehad, zal aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden schade die Al Iman hierdoor lijdt, dan wel het nakomen van de Overeenkomst aan enig derde partij.

6. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Al Iman en enig derde partij komt tot stand doormiddel van aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). Een dergelijke Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgesloten, met inachtneming van de gegeven definitie aan ‘Overeenkomst’ in artikel 1.
 2. Indien er sprake blijkt te zijn van het aangaan van een Overeenkomst onder valse voorwaarden, zal Al Iman zich het recht behouden, om de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Al Iman, zal Al Iman zich het recht behouden, om de betrokken derde partij aansprakelijk te houden, voor enige schade die Al Iman hierdoor heeft geleden.
 4. Al Iman en de betrokken derde partij zijn eraan gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om tot een goede voortzetting van de Overeenkomst te komen.

7. Wijziging van Overeenkomst

Al Iman zal in geen enkel geval een overeenkomst waar enige vorm van toestemming voor vereist is, dan wel wettelijk als eerder overeengekomen, eenzijdig wijzigen. Elke wijziging in een dergelijke overeenkomst zal doorgevoerd worden, indien hiervoor toestemming is gegeven door de betrokken derde partij. Een dergelijke wijzigingen zal ruim van tevoren, dan wel tenminste 30 dagen voor ingang, bekend gemaakt worden.

Al Iman wijst elke eenzijdige wijziging van een overeenkomst van de hand, wanneer deze gedaan is door een derde partij, zonder Al Iman hierover voortijdig in te lichten. Al Iman behoudt zich het recht om overeenkomsten met dergelijke wijzigingen eenzijdig te ontbinden en eventuele voortvloeiende schade te verhalen op de derde partij.

8. Betalingsvoorwaarden

Facturen die Al Iman stuurt met betrekking tot kosten die zij heeft gemaakt/ gaat maken dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan aan Al Iman.

8.1 Vrijwillige bijdrage ouders

Ieder schooljaar stelt Al Iman de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast op het bedrag dat zij denkt nodig te hebben voor activiteiten en/of materialen die buiten het verplichte lesprogramma vallen. Bij activiteiten moet u denken aan een schoolreisje, viering van een feestdag of een andere activiteit die buiten het lesprogramma valt.

8.2 Niet kunnen voldoen aan de vrijwillige bijdrage

Mocht het voorkomen dat de vrijwillige ouderbijdrage niet kan worden voldaan dan heeft Al Iman een fonds waaruit zij, na toetsing, de bijdrage kan betalen ter voorkoming dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten die niet onder het verplichte lesprogramma vallen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Ziekte

Al Iman wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot ziekte van een docent. Het kan ook voorkomen dat leerlingen onderling ziektes verspreiden. Al Iman draagt zorg ter voorkoming hiervan, maar kan niks uitsluiten noch garanderen.

9.2 Overmacht

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat Al Iman het verplichte lesprogramma niet kan uitoefenen. Hiervoor draagt zij ook geen aansprakelijk. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

 • Oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
 • Brand, blikseminslag explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
 • Storing in de energievoorziening;
 • Belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
 • Weersverwachtingen, sneeuwval, storm.
 • En ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van zaken wordt belemmerd.
9.3 Ongeluk

Al Iman is verantwoordelijk voor haar leerlingen tijdens de schooluren die zij volgen. Mocht in de tussentijd een ongeluk plaatsvinden is Al Iman alleen aansprakelijk voor zover dit bij wet geregeld heeft.

9.4 Uitval

Bij uitval van een les door verhindering aan de zijde van Al Iman, neemt Al Iman ook geen enkele aansprakelijkheid voor haar rekening. Getracht wordt naar inhalen van de betreffende les als dit mogelijk is.

10. Algemene regels

10.1 Gedrag op school

Tijdens de lessen

 • De leerling dient zich tijdens de les te gedragen conform de interne gedragsregels. Hierbij hoort onder meer, maar niet uitsluitend:
  • Een aandachtige en actieve houding tijdens de les;
  • Het niet verstoren van de les;
  • Het niet storen van andere leerlingen tijdens het zelfstandig werken.
 • Onder ‘(ver)storen’ wordt niet verstaan: ‘Het stellen van vragen aan de docent en/of medeleerlingen.

Tijdens de pauze

 • Tijdens de pauze kunnen leerlingen zich vrij bewegen, op het daartoe aangegeven schoolplein/speelplaats;
 • Leerlingen dienen hierbij op een zorgvuldige en speelse wijze met elkaar om te gaan;
 • Indien een leerling aangeeft bepaald gedrag niet te waarderen, dienen andere leerlingen te stoppen met het vertonen van dit gedrag.

Pesten

Pesten is op geen enkele manier toegestaan binnen en rondom Al Iman. Wij streven ernaar om een pestvrije omgeving te zijn, waar iedere scholier zich veilig voelt.

10.2 Afwezigheid

Ziekte

Indien een leerling niet naar school kan vanwege ziekte, dient zijn/haar afwezigheid gemeld te worden op de ochtend dat de les aanvangt. De ziekmelding dient te geschieden voor de aanvang van de lessen (voor 8.30). Indien dit niet mogelijk is dient ziekmelding zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden aan de school. Dit om verwarring tijdens de aanwezigheidscontrole te voorkomen.

Verlof

Verlof dient aangevraagd te worden, wanneer u buiten de ingeplande vrije dagen, uw kind van school wenst te excuseren. Verlof kan alleen ingediend om speciale redenen zoals; godsdienstige redenen, bijzonder familiebezoek, overlijden en/of huwelijk. Een aanvraag tot verlof zal altijd individueel getoetst worden, aan de hand van interne richtlijnen.

Indien uw verzoek tot verlof is afgewezen is het niet toegestaan om de scholier alsnog afwezig van school te laten zijn. De school zal hiertoe passende maatregelen nemen, indien u dit wel doet.

10.3 Eindejaarsadvies groep 8

Elke leerling dient een eindejaarstoets af te nemen, voordat zij doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Deze eindejaarstoets wordt landelijk afgenomen. Aan de hand van de uitslag, wordt getoetst welke vorm van voortgezet onderwijs het best past bij de leerling. U kunt zich geen rechten ontlenen aan de uitslag van de eindejaarstoets.

10.4 Doubleren

Het is mogelijk dat de vaardigheden van een leerling niet vergenoeg doorontwikkeld zijn, om bevordering tot de volgende groep te accorderen. In dit geval zal Al Iman een advies doen om de leerling een jaar te laten doubleren. Dit houdt in dat de leerling een schooljaar in dezelfde klas ‘overdoet’. Op deze manier kan de leerling de achterstand bijwerken, zonder een ongewenst hoge prestatiedruk te ervaren.

Indien u klachten heeft over het advies tot doubleren, kunt u deze mededelen aan Al Iman. Die zal deze behandelen en eventueel een oordeel hierover vellen. U kunt zich echter geen rechten ontlenen, anders dan wat in het oordeel wordt bepaald. 

11. Klachten

 1. Indien een derde partij klachten heeft over de bedrijfsvoering of enig ander onderwerp betreffende Al Iman, kan de derde partij hierover een klacht indienen.
 2. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden via het e-mail adres van Al Iman.
 3. Al Iman streeft ernaar om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen en te beantwoorden. Onder zo snel mogelijk moet in ieder geval verstaan worden, niet langer dan een periode van 30 dagen, dan wel een kalendermaand.
 4. De klachten zullen behandeld worden naar de interne richtlijnen van Al Iman.

12. AVG

Uitlener conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (AVG onder andere). Zie de privacyverklaring (hyperlink plaatsen naar privacyverklaring) van Uitlener.

13. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Al Iman.

14. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Islamitische basisschool Al Iman, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

15. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke Overeenkomst is aangegaan door partijen. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

16. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen partijen wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

17. Forumkeuze

De Rechtbank Midden-Nederland (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Al Iman en derde partijen.

 

Versie 2024