Het belang van de MR

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor de ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, je kind brengt een zeer groot deel van zijn tijd door op school. Hij bouwt daar aan zijn toekomst. Als ouder wil je graag dat hij daartoe optimaal in staat gesteld wordt.

Noor MR

Een medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en agendapunten kenbaar te maken aan het bestuur. De bevoegdheden van de MR. staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en hiervoor voorstellen kan doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur en/of het bestuur. De directeur van de school voert hierbij namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.

 

De kenmerken van de Wet Medezeggenschap op Scholen zijn, dat:

Op elke school een MR is. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkst en daar hoort een medezeggenschap te zijn gegarandeerd.

Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De basisbevoegdheden van (G)MR zijn bij wet geregeld.

Bij wet zijn eisen gesteld met betrekking tot de informatievoorziening aan de (G)MRleden.

Naast verplichtingen is er ook ruimte en flexibiliteit: medezeggenschap kan bij een bestuur worden ingericht op een wijze die het best bij de organisatie past

Bevoegdheden kunnen worden omgezet en overgedragen.

GMR

De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden en bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR’en), te weten vier personeelsleden en vier ouders. In het GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaamheden, de wijze van facilitering en onderlinge communicatie worden beschreven in het Medezeggenschapsstatuut.

 

De algemeen directeur voert namens het bestuur het overleg met de GMR,  draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de GMR en kan tijdens (een deel van) de GMR-vergadering aanwezig zijn. Hij draagt er zorg voor dat die beleidsstukken die instemming dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij de GMR over komende beleidsmatige ontwikkelingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken.

 

De activiteiten van de GMR zijn beschreven in het Activiteitenplan. Om die activiteiten uit te kunnen voeren zijn (financiële) middelen en voorzieningen nodig. Deze worden toegekend en de inzet van de middelen wordt verantwoord in het Activiteitenplan.