Het bestuur van Stichting Noor handelt vanuit een toezichthoudende rol en bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een algemeen directie, die wordt ondersteund door twee stafmedewerkers.

School niveau

Op schoolniveau is de schoolleiding verantwoordelijk voor de gang van zaken. Iedere school heeft binnen de kaders van het Stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen de Stichting; wij vormen weliswaar één organisatie, maar zijn geen eenheidsproduct. Wij willen kennis en ervaringen onderling uitwisselen en leerkrachten volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen om binnen Stichting Noor werkzaamheden te kunnen verrichten, maar het zijn wel vier basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

Taak verdeling

De taakverdeling tussen het bestuur, de algemeen directie en de directeuren van de scholen is vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur is bevoegd gezag in de zin van de onderwijswet- en regelgeving. Het bestuur stelt een beperkt aantal zaken vast en ziet toe op de realisering van de doelstellingen van de Stichting. Onze scholen zijn moderne, open basisscholen waarop iedereen welkom is. Het is belangrijk dat de kinderen zich op school ‘thuis’ voelen en dat de ouders de school als gastvrij ervaren.

Noor visie

De Noor scholen bieden eigentijds onderwijs en werken transparant. We zijn aanspreekbaar op onze maatschappelijke functie en leggen daarover op een actieve wijze verantwoording af aan:

Ouders

(G) MR

Samenwerkingspartners

Overheid

Het bestuur heeft de missie vertaald in een visie die uit het volgende bestaat: Wij zijn vooral geïnteresseerd in wat onze leerlingen nodig hebben om succesvol te worden en hoe we dit met elkaar moeten bewerkstelligen. In dit kader vinden wij een professionele leergemeenschap belangrijk. Het gaat dan om kennisontwikkeling en vanuit innerlijke betrokkenheid werken aan kennisvergroting en persoonsvorming van onze leerlingen. Door er zorg voor te dragen dat het team zich blijft ontwikkelen, stellen wij teamleden in staat om zich te verbinden aan elkaar t.b.v. onze leerlingen: Samen leren, Samen onderwijzen.

 

Verder is ons onderwijs toekomstgericht. Wij verbinden 21e -eeuwse vaardigheden aan ons aanbod en proberen daardoor naast ons reguliere curriculum te werken aan kennis-, talent- en persoonsontwikkeling en digitale geletterdheid van onze leerlingen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een pluriforme maatschappij. In dit kader zijn voor ons de identiteitsontwikkeling en burgerschapvorming onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze leerlingen komen later als volwassenen voor uitdagingen te staan die waarschijnlijk complexer zijn dan vandaag. Een dynamische, complexe maatschappij vraagt om onderwijs dat hierop inspeelt en continu aansluit bij wat leerlingen nodig hebben en wat hen aanspreekt en motiveert.

 

Om gericht bezig te zijn met deze brede ontwikkeling van de leerlingen is een stevig fundament nodig; de basiskwaliteit moet op orde zijn. Dit betreft het:

Onderwijsklimaat

Kwaliteit van de lessen

Goed personeelsbeleid

Voldoen aan wettelijke vereisten

Een financiële gezonde positie

Goede huisvesting

Het onderwijs op onze scholen moet ervoor zorgen dat onze leerlingen later grote uitdagingen aan kunnen gaan. Het gaat dan over het tegengaan van de groeiende kloof tussen arm en rijk, moslim en niet-moslim, over een verder globaliserende wereld, maar zeker ook over een duurzaam gebruik van de aarde.

 

Onze scholen zullen naast solide onderwijs en identiteit vooral een klimaat creëren waarin de sterke kanten en interesses (brede ontwikkeling) van leerlingen, opgemerkt en benut worden. Wij willen investeren in de toekomst van onze leerlingen. Het kan gaan om een talent of door wat een leerling goed kan, maar ook vanwege een bijzondere interesse of passie voor een onderwerp.

 

Onze scholen vervullen ook een maatschappelijke opdracht. Wij maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, dragen bij aan de emancipatie en integratie en stimuleren het democratisch burgerschap. Onze leerlingen hebben zeer diverse achtergronden en in het islamitisch onderwijs leren leerlingen van- en met elkaar, door het actief verkennen van hun culturele en sociaal-economische achtergronden. Het brengt al deze verschillen bij elkaar en leert leerlingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in discussie te treden.

 

In onze visie vragen die uitdagingen vooral om experts, goed personeel. Professionals die zich op een interesse, passie of talent hebben toegelegd en op dat terrein een verschil kunnen maken. Maar ook professionals die voortdurend met en van elkaar leren vanzelfsprekend vinden.

Noor missie

Onze missie is om onze leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden in een islamitische sfeer, waarbij waarden en normen vanuit de Qur’aan en de Sunnah, volgens de Ahl-us Sunnah wa -l Jamā’a, bepalend zijn voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen en onze omgang met elkaar. Het geheel in wisselwerking met de waarden en normen waarop de ons omringende samenleving is gebaseerd.

 

Stichting NOOR beoogt met haar onderwijs toekomstgericht onderwijs te geven en bij te dragen aan de kennisontwikkeling en persoonsvorming van haar leerlingen. Dit wordt gedaan in een veilig en ondersteunend leerklimaat, door professionals die uit innerlijke betrokkenheid hier een bijdrage aan leveren en deel uitmaken van een professionele leergemeenschap. Wij willen dat onze leerlingen met een zodanige bagage de school verlaten dat ze kunnen beantwoorden aan de eisen die de huidige maatschappij hen stelt. Hierbij nemen we de uniciteit van ieder kind als uitgangspunt voor leren en opvoeden. In dit kader leggen we expliciet de nadruk op actief burgerschap en sociale integratie. In de vormgeving van ons onderwijs en de invulling van onze pedagogische opdracht zien we de ouders van onze leerlingen als belangrijke partners van onze schoolorganisatie.

 

Wij willen een toekomst voor onze leerlingen waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan te gaan. Wij zien het als onze missie daar een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. We zullen alert zijn op nieuwe inzichten, nieuwe technologieën en eigentijdse mogelijkheden voor onze leerlingen die daaraan bijdragen. Met ons onderwijs willen we onze leerlingen voorbereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving, met de nadruk zulks te doen vanuit de eigen islamitische en culturele achtergrond.

 

Onze pedagogische filosofie is gebaseerd op het idee dat er een positief verband bestaat tussen het vergroten van de onderwijskansen van de leerlingen en het bevorderen van hun eigen islamitische identiteit. Er wordt gestreefd naar een sociaal-cultureel en pedagogische sfeer op de scholen waarin de kloof tussen school en thuismilieu wordt verkleind. Er is ons alles aan gelegen dat ieder kind bij ons zo goed mogelijk tot zijn recht komt en daarbij de aandacht krijgt die hij nodig heeft: leerlingen hebben er recht op dat de lat voor hen en voor de professionals hoog ligt, hebben eigen mogelijkheden en dus recht op passend en uitdagend onderwijs en zijn samen met de leerkrachten (mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. In dit proces vormt intensieve participatie van de ouders een essentieel onderdeel van het hele onderwijsgebeuren. Het bestuur streeft ernaar dat een open klimaat en verstandhouding tussen bestuur, directie, personeel, ouders en leerlingen een kenmerkende identiteit wordt van de Stichting. Concreet betekent dit dat het bestuur erop toeziet en bevordert dat er sprake is van korte communicatielijnen en heldere informatie.

Stichting Noor is aangesloten bij klachtencommissie GCBO

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden

070-3861697
info@gcbo.nl