Noor Islamitisch basisonderwijs

De scholen van Stichting Noor hebben wij op islamitische grondslag opgericht. Ons onderwijsaanbod houdt in dat de kinderen les krijgen in:

Nederlandse taal

Rekenen

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Creatieve vakken

Dit is net als op iedere andere basisschool. De lessen worden aangepast aan de islamitische richtlijnen en tevens krijgen onze kinderen les in de islam. De Identiteit van de islamitische basisscholen van stichting Noor kan omschreven worden als een geheel van gemeenschappelijke en door de betrokkenen gedragen opvattingen over de functie en structuur van de scholen en het onderwijs dat er gegeven wordt. Hierbij vormen de Quran en de Soennah van onze profeet Mohammed (vzmh) de pilaren van al ons doen en laten. Vanuit onze stichting en onze scholen hebben wij als uitgangspunt het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen volgens de eisen die gesteld zijn in de wet op het Primaironderwijs.

Ons aanbod met betrekking tot het onderwijs wordt getoetst om aan de normen en standaarden te kunnen voldoen zoals gesteld door het ministerie van onderwijs en de inspectie van het onderwijs. De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat alle scholen, ongeacht de grondslag, voldoen aan de door de overheid gestelde wetten en regels.

Noor zorg

Om uw kind op het juiste moment en op de meest optimale wijze hulp te bieden hanteren we op onze Noor-scholen een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Wij toetsen een kind vanaf de inschrijving een aantal keren per jaar om de ontwikkelingen binnen de leergebieden lezen, spellen, taal en rekenen nauwkeurig te kunnen volgen. Wanneer uit de toetsgegevens blijkt dat een aangepast programma nodig is, adviseert de interne begeleider, een speciaal voor de leerlingenzorg opgeleide leerkracht, de groepsleerkrachten ten aanzien van de extra hulp.

 

Uitgangspunt van onze Noor- scholen is, dat deze extra hulp zoveel mogelijk binnen de groepen plaatsvindt. Op de Noor-scholen geldt de extra begeleiding niet alleen voor kinderen met een tragere ontwikkeling. Ook kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra aandacht en ondersteuning.

Noor Identiteit

Een even belangrijk aspect is de opvoedkundige kant van onze Noor-scholen. Met behulp van Allah (swt) zijn wij ervan overtuigd dat het overdragen van normen en waarden die gebaseerd zijn op de Islamitische geloofsovertuiging van cruciaal belang zijn bij het opgroeien. Het is een manier om de opvoeding die de kinderen thuis krijgen te ondersteunen. De opvoedkundige en godsdienstige uitgangspunten die thuis en in de geloofstraditie van de Islam belangrijk worden gevonden vindt men ook op onze Noor-scholen terug. Zo kunnen de leerlingen zich in alle geborgenheid en harmonie ontwikkelen. De Quran en de Soennah vormen voor onze scholen de basis voor de maatschappelijke participatie van onze leerlingen. Wij willen de kinderen ondersteunen bij het ontdekken en vormen van hun identiteit. Wij beginnen en eindigen elke dag met de gezamenlijke recitatie uit de Quran. Tevens verrichten wij samen het middaggebed. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze kinderen gewend raken aan de herinnering aan Allah (swt) voordat begonnen wordt met het werk. Wij vinden het belangrijk dat onze opvattingen die de Islamitische identiteit vormen als een rode draad door alle lessen heen terug komen.

Noor ICT

De computer is tegenwoordig niet meer weg te denken in onze maatschappij. Op de Noor-scholen gebruikt uw kind vanaf groep 1 regelmatig de computer dansel tablet bij het (voorbereidend) lees- , taal- en rekenonderwijs. In de midden- en bovenbouw wordt ook bij de wereldoriënterende vakken gebruik gemaakt van de computer en/of tablet. Alle computers en tablets op school zijn aangesloten op internet. Vanaf groep 5 streven wij ernaar om het Internetgebruik een vast onderdeel te laten worden bij de voorbereiding van spreekbeurten en werkstukken.