Privacyverklaring

Inhoud

 1. Inleiding Stichting Noor Privacyverklaring
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doelen voor gegevensbescherming
 4. Periode van opslag
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

           a. Recht op inzage (artikel 15 aVG)

           b. Recht op redificatie (artikel 16 AVG)

           c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

           d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

           e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

           f. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

    8. 8. Plichten

 

1. InleidingStichtingNoorPrivacyverklaring

In dit document treft u de Privacyverklaring van Stichting Noor Islamitische Scholen (hierna Stichting Noor genaamd). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail aan ons verzendt. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat is Stichting Noor precies? Stichting Noor is stichting bestaande uit een viertal basisscholen op Islamitische grondslag. Basisschool Stichting Noor is de eerste door het bestuur opgerichte Islamitische basisschool. In augustus 2005 kwamen daar tegelijk twee scholen bij: Basisschool Al Ihsaan te Lelystad en Basisschool Al Islaam te Hilversum. De Islamitische Basisschool Al Hambra is in augustus 2009 opgericht, daarna zijn de scholen Er Riseleh en Al Iman bijgekomen. Stichting Noor staat voor kwalitatief goed Nederlands onderwijs.

Op de scholen wordt gewerkt volgens de nieuwste onderwijskundige, pedagogische en didactische inzichten. Wij nemen de Quran en de Soennah als richtsnoer voor ons onderwijs en het onderwijskundig handelen. De basisscholen van Stichting Noor streven naar de ontwikkeling van de leerlingen in de waarden van een moslim waarbij eerlijkheid, mededogen, respect voor zichzelf en voor anderen en de acceptatie van verschillen centraal staan.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van alle informatie die we op deze website beschikbaar stellen. U zult daardoor een goed beeld krijgen van wie wij zijn, waar we voor staan, en wat we te bieden hebben. U kunt ook via deze website contact met ons of met één van de scholen opnemen.

Voor meer informatie over onze missie en visie bij Stichting Noor ga naar onze website Noorscholen.

Stichting Noor neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze Privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving (AVG-wetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heeft u twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Stichting Noor? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Johan Huizingalaan 112 l 1065 JE l Amsterdam

www.noorscholen.nl I KvK: 41246233

2. Categorieënpersoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van Stichting Noor, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e- mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder Persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres Ramon.Ruurd@bedrijf.nl.

Stichting Noor heeft in bepaalde gevallen persoonsgegevens nodig van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Zonder deze persoonsgegevens kan Stichting Noor haar diensten niet naar behoren uitvoeren. Alle persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar worden enkel verwerkt met de nadrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige persoon. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij dit direct rechtzetten.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • Bankrekening (facturatie):

 • Geslacht;

 • Geboortedatum

 • (Persoonlijk) e-mailadres.

3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c en artikel 9 lid 2 sub a van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Noor of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Stichting Noor verzameld veelal gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar). Stichting Noor verzameld alleen maar gegevens van minderjarigen die aantoonbaar het onderwijs volgen dat Stichting Noor aanbiedt. Voordat de gegevens van minderjarigen verwerkt mogen worden, wordt voor de verwerking van de persoonsgegevens altijd toestemming gevraagd aan de rechterlijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Hieronder volgt daarom een overzicht met de verschillende verwerkingsdoeleinden. Wij geven per verwerkingsdoeleind een uitleg over de gegevens die gebruikt worden voor dit doel en op welke juridische grondslag de gegevens bewaard worden. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder hoofdstuk 4, Periode van opslag.

Er zijn een aantal doelen waar Stichting Noor uw gegevens voor verzameld;

 1.  

1. Contact opnemen

Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Stichting Noor, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan naam, e- mailadres, adres en telefoonnummer.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen in behandeling te kunnen nemen of op te kunnen volgen en onze diensten aan te kunnen bieden).

 

2. Onderwijs

Als stichting voor basisscholen verzamelen wij mogelijkerwijs de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) om het onderwijs naar behoren aan te kunnen bieden. Voordat wij uw kind les kunnen geven, dienen wij een aantal persoonsgegevens over u en uw kind te verzamelen. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en (eventuele) contactgegevens van het kind. Daarbij is het mogelijk dat wij indien nodig voor het uitvoeren van onze taken en/of om te voldoen aan enige wettelijke verplichtingen aanvullende persoonsgegevens opvragen. Indien deze gegevens nodig zijn, wordt u hierover altijd voortijdig op de hoogte gesteld. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt altijd toestemming gevraagd.

De grondslag voor verwerking in dit kader: Uw nadrukkelijke toestemming (het bij Stichting Noor of school die deel uitmaakt van Stichting Noor kenbaar maken dat u toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegeven van het kind dat u vertegenwoordigd), ons gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van het onderwijs van Stichting Noor, waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt) en het uitvoeren van de overeenkomst (om onze diensten naar behoren uit te voeren door in staat gesteld te worden contact met de vertegenwoordigers op te nemen en (indien nodig) uw kind).

3. Boekhouding en facturatie

Stichting Noor is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes of facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.
De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de klant); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren, om bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure onze belangen te kunnen beschermen en om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan).

4. Cookies, geplaatst via onze website (bekijk onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Om gebruik te maken van de website van Stichting Noor en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan statistische en geaggregeerde gegevens over het surfgedrag en Websitebezoek (scroll- en klikgedrag).

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring.

4. Periodevanopslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van de persoonsgegevens zijn. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat onze diensten worden verleend, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat diensten verricht worden. Elk laatste contactmoment tussen u en Stichting Noor geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn van het desbetreffende verwerkingsdoel.

Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuwe bewaringstermijn. Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via een contactformulier en er uiteindelijk overgegaan wordt naar een dienst. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

1. Contact opnemen

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

2. Onderwijs

De gegevens met betrekking tot het verzuim en/of de uitschrijving van een leerling moeten tot minimaal 5 jaar na uitschrijving van de school bewaard worden. Na deze periode van 5 jaar worden deze gegevens verwijdert.

3. Boekhouding en facturatie
Voor dit doel blijven gegevens twee (2) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure. De termijn van twee (2) jaar is in dit kader ook gekoppeld aan de mogelijkheid dat een eventuele relatie weer/nog klant wordt bij Stichting Noor.

4. Cookies, geplaatst via onze website (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies en de bewaartermijnen die door de cookies aangehouden worden zijn uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

5. Ontvangersvanpersoonsgegevens

Stichting Noor deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Stichting Noor zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Stichting Noor sluit indien nodig met alle betrokken partijen bij de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af, daarnaast ondertekend ieder personeel van Stichting Noor betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring om de correcte verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG te waarborgen.

Om goed onderwijs te garanderen vanuit Stichting Noor, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die systemen aanbieden waarmee Stichting Noor het leertraject kan controleren. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Boekhouder
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt aan een boekhouder. Dit betreft enkel strikt noodzakelijke gegevens.

 • Belastingdienst/overheidsinstanties
  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 • Parro/ParnasSys
  ParnasSys is de online app voor het bijhouden en inzien van gegevens van onze leerlingen. Als ouder kunt u via ParnasSys onder andere cijferlijsten inzien van uw kind. Daarbij kunt u uw eigen privacy-voorkeuren instellen via ParnasSys. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u wilt dat uw kind op bepaalde foto’s komt (klas/individueel) of niet en ander (soortgelijke) persoonsgegevens.

ParnasSys is daarbij ook het systeem dat de docenten gebruiken tijdens de lessen, om bestande te uploaden en gegevens in te voeren of te wijzigen (zoals cijferlijsten). Docenten kunnen alleen accounts inzien van leerlingen die zij lesgeven. Accounts van leerlingen waar zij geen les aan geven, kunnen niet ingezien worden door de docent.

ParnasSys kan alleen gebruikt worden doormiddel van het inloggen met een beveiligd account. Als eigenaar en beheerder beveiligd Parro ParnasSys volgens de wettelijke eisen.

 • De onderliggende scholen van Stichting Noor

Het kan voorkomen dat Stichting Noor persoonsgegevens deelt met de onderliggende scholen van Stichting Noor, dit geschiedt enkel indien dit strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de Overeenkomst en/of om onze diensten naar behoren uit te voeren.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt te allen tijde op de hoogte gesteld wanneer wij gebruik maken van deze derde partijen door het aan te geven in onze Privacyverklaring. Indien u het niet eens bent met het delen van uw gegevens aan de derde partij, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Stichting Noor deelt in beginsel alleen persoonsgegevens op een minimale wijze met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor een goeie bedrijfsvoering. Het delen van persoonsgegevens gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is, denk hierbij aan het delen van gegevens de verschillende scholen te controleren. Stichting Noor zal nimmer uw persoonsgegevens verkopen.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Stichting Noor die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Voor de website of digitale gegevens maakt Stichting Noor gebruik van Firewalls, beschermde software en antivirusprogramma’s.

Alle fysieke gegevens worden in een afgesloten kantoorruimte bewaard. De kantoorruimte is met een beveiligingssysteem beveiligd en enkel toegankelijk voor het personeel betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook wordt uw bezoek aan de website van Stichting Noor beveiligd door een ‘’http’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Stichting Noor privé is. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, meer informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens:

 • Alle apparaten die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deel uitmaken van de verwerking van persoonsgegevens zijn door een wachtwoord beveiligd.
 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall en beschermde software.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Fysieke gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard alleen toegankelijk voor het bevoegde personeel.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hoewel Stichting Noor uw persoonsgegevens op een minimale wijze verzameld en verwerkt, vinden wij het belangrijk om u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG heeft.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

U heeft altijd het recht om de door Stichting Noor verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een e-mail met uw verzoek sturen aan:

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Stichting Noor bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Stichting Noor zal de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Stichting Noor aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Stichting Noor.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kunt u aan Stichting Noor verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder treft u een lijst met situaties waarin Stichting Noor uw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door Stichting Noor verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door u wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ voor een nieuwsbrief.

 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heeft u altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat uw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Stichting Noor, heeft u een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat uw belangen zwaarder wegen dan die van Stichting Noor.

 • Indien Stichting Noor gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u een directe mogelijkheid om de gegevens door Stichting Noor te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is Stichting Noor verplicht om de verwerkte persoonsgegevens met de overschreden bewaartermijn te verwijderen.

 • Indien u als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Stichting Noor onmiddellijk uw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat u van mening bent dat Stichting Noor niet op een gedegen wijze omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht verder afhandelen.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we u op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heeft u het recht om van Stichting Noor de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Stichting Noor de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Stichting Noor de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Noor u daardoor bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar … genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van uw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan u verzocht wordt om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identificering volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen u er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Stichting Noor niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen omstandigheden beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

8. Plichten

Stichting Noor verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van verschillende wettelijke grondslagen en een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Stichting Noor de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze Privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Stichting Noor.

Stichting Noor behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Stichting Noor dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Stichting Noor. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Johan Huizingalaan 112 l 1065 JE l Amsterdam

www.noorscholen.nl I KvK: 41246233

Versie 2022